Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „PABLO” Paweł Szymkowiak z siedzibą w Kowalach z wykorzystaniem sklepu internetowego sklep.pablounltd.pl (zwany dalej sklepem) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „PABLO” Paweł Szymkowiak
 z siedzibą w Kowalach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • 1 Definicje
 1. Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
   od pracy.
 2. Dostawa– dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez „PABLO” Paweł Szymkowiak za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca– InPost S.A. lub firma kurierska.
 4. Karta Podarunkowa– bon towarowy utrwalony na nośniku materialnym lub w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiający Klientowi zapłatę za Towary w Sklepie Internetowym.
 5. Hasło– indywidualnie określony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, zabezpieczających dostęp do Konta Klienta.
 6. Klient– podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 7. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta– funkcjonalność Strony Internetowej Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak uruchomiona na rzecz Klienta przez pablounltd.pl, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 9. Login– indywidualne oznaczenie Klienta, wymagane wraz z Hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 10. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 11. Polityka Prywatności– polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym pablounltd.pl określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 12. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu
 13. Rejestracja– procedura określona w Regulaminie, wypełnienie której wymagane jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności pablounltd.pl.
 14. „PABLO” Paweł Szymkowiak– działalność gospodarcza prowadzona przez Pawła Szymkowiak pod firmą „PABLO” Paweł Szymkowiak z siedzibą w Kowalach, REGON 220018372,
  NIP 5832542777, woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Kolbudy, miejsc. Kowale, ul. Zeusa, nr 12, lok. 5, 80-180, poczta Gdańsk
  , adres poczty elektronicznej: kontakt@pablountd.pl
 15. Strona Internetowa Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak – strony internetowe,
  pod którymi „PABLO” Paweł Szymkowiak prowadzi pablounltd.pl, www.sklep.pablounltd.pl
  działające w domenie www.pablounltd.p
 16. Towar– produkt oferowany przez „PABLO” Paweł Szymkowiak za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego pablounltd.pl
 17. Trwały nośnik– materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 18. Treść cyfrowa– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 19. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a „PABLO” Paweł Szymkowiak
 • 2 Rejestracja w Sklepie Internetowym
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, przy czym Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie „PABLO” Paweł Szymkowiak
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez nas na Stronie Internetowej Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala Hasło.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien zachować poniższe zasady:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole
   jest opcjonalne.
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć Klienta
   i być prawdziwe.
  3. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu
   oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
  4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach,
   w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne
   do Rejestracji i założenia Konta Klienta.
  5. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie droga elektroniczną na jego rzecz przez „PABLO” Paweł Szymkowiak usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta.
 4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z: https://sklep.pablounltd.pl/polityka-prywatnosci
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  2. upoważnieniem „PABLO” Paweł Szymkowiak do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez „PABLO” Paweł Szymkowiak na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
  3. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
   jest „PABLO” Paweł Szymkowiak z siedzibą w Kowalach, REGON 220018372,
   NIP 5832542777, woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Kolbudy, miejsc. Kowale,
   Zeusa, nr 12, lok. 5, 80-180, poczta Gdańsk
   , adres poczty elektronicznej: kontakt@pablountd.pl nr telefonu: +48 504 709 999, właściciel strony internetowej Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów zawarta jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:https://sklep.pablounltd.pl/polityka-prywatnosci
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie,
  drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji
  przez „PABLO” Paweł Szymkowiak. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych przekazanych podczas Rejestracji danych (za wyjątkiem Loginu) oraz uzyskuje możliwość korzystania z pozostałych usług oferowanych
  przez „PABLO” Paweł Szymkowiak za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 6. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia „PABLO” Paweł Szymkowiak o utracie Hasła na rzecz osób nieuprawnionych. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując funkcjonalności Konta Klienta.
 • 3 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym „PABLO” Paweł Szymkowiak przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu
 2. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do „PABLO” Paweł Szymkowiak przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do „PABLO” Paweł Szymkowiak podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia, o którym mowa w ust. 2, stanowi złożenie „PABLO” Paweł Szymkowiak oferty zawarcia Umowy sprzedaży. „PABLO” Paweł Szymkowiak potwierdza wpłynięcie tak złożonej oferty drogą mailową.
 4. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty zawarcia Umowy sprzedaży przez „PABLO” Paweł Szymkowiak, tj. w momencie potwierdzenia Klientowi przez PABLO” Paweł Szymkowiak,, że zamówienie zostało przyjęte i zostało przekazane do realizacji. PABLO” Paweł Szymkowiak, przesyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 5. PABLO” Paweł Szymkowiak, zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową.
 • 4 Płatność i Dostawa
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zmieszczone są przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich, nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;
 2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu „PABLO” Paweł Szymkowiak w momencie składania zamówienia
  przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu
  formy płatności.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy
   (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez „PABLO” Paweł Szymkowiak potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
  2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez „PABLO” Paweł Szymkowiak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji oraz po otrzymaniu przez „PABLO” Paweł Szymkowiak informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);
  3. Karta Podarunkowa.
 4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.
 5. „PABLO” Paweł Szymkowiak zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o terminie realizacji zamówienia.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać
  w Borkowo ul. Topolowa35c 80-180 Gdańsk w godzinach 8.00 do 18.00
 10. „PABLO” Paweł Szymkowiak przesyła drogą mailową fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym
  przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.
  W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego przez Dostawcę „PABLO” Paweł Szymkowiak skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 • 5 Promocje
 1. „PABLO” Paweł Szymkowiak ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu akcje promocyjne w zakresie możliwości obniżenia kosztów Dostaw, w przypadku złożenia przez Klientów Zamówień o określonej wartości.
 2. „PABLO” Paweł Szymkowiak ogłaszać będzie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu akcje promocyjne w ustalonym przedziale czasowym lub też do wyczerpania zapasów.
 3. W przypadku promocji, która jest określona wymogiem spełnienia wymaganej kwoty zamówienia, po zwróceniu produktu z danego zamówienia, dana promocja/prezent nie obowiązuje i powinna zostać zwrócona.
 4. „PABLO” Paweł Szymkowiak jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków akcji promocyjnej w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że ewentualna zmiana nie wpłynie na prawa Klientów nabyte przed dniem odwołania lub zmiany warunków.
 5. Promocje i kody nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej.
 • 6 Odpowiedzialność i rękojmia
 1. „PABLO” Paweł Szymkowiak ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami „PABLO” Paweł Szymkowiak ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. „PABLO” Paweł Szymkowiak zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych
  oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu
  od Umowy sprzedaży, chyba że „PABLO” Paweł Szymkowiak niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez „PABLO” Paweł Szymkowiak albo nie uczyniono zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez „PABLO” Paweł Szymkowiak usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „PABLO” Paweł Szymkowiak. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Koszty naprawy lub wymiany ponosi „PABLO” Paweł Szymkowiak;
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres „PABLO” Paweł Szymkowiak, Kowale 80-180, ul. Zeusa, nr 12, lok. 5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa „PABLO” Paweł Szymkowiak
 5. „PABLO” Paweł Szymkowiak. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres „PABLO” Paweł Szymkowiak, Kowale 80-180, ul. Zeusa, nr 12, lok. 5.
 2. „PABLO” Paweł Szymkowiak, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres „PABLO” Paweł Szymkowiak, Kowale 80-180, ul. Zeusa, nr 12, lok. 5.
 • 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży i zwrot świadczeń
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając „PABLO” Paweł Szymkowiak oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez „PABLO” Paweł Szymkowiak na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim „PABLO” Paweł Szymkowiak przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. „PABLO” Paweł Szymkowiak ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
  mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. „PABLO” Paweł Szymkowiak może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez „PABLO” Paweł Szymkowiak, „PABLO” Paweł Szymkowiak nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, koszty przesyłki nie będą zwracane.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar „PABLO” Paweł Szymkowiak niezwłocznie, jednak
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba
  że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Zwracany Towar należy przesłać na adres na adres „PABLO” Paweł Szymkowiak,
  Kowale 80-180, ul. Zeusa, nr 12, lok. 5.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
  w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:
 12. „PABLO” Paweł Szymkowiak, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. „PABLO” Paweł Szymkowiak, może dokonać potrącenia wierzytelności przysługującej mu z tytułu zmniejszenia wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru z płatnością zwracaną w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy.
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, przy zawarciu której Klient skorzystał z kodu zniżkowego, użyty kod zniżkowy nie podlega zwrotowi.
 • 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie
  na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez „PABLO” Paweł Szymkowiak na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez „PABLO” Paweł Szymkowiak poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie „PABLO” Paweł Szymkowiak w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich praw nabytych przez strony.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu
  są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2020

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl